بهترين مرجع مقالات تخصصي طراحي وب بهترين مرجع مقالات تخصصي طراحي وب .

بهترين مرجع مقالات تخصصي طراحي وب

نقشه سفر مشتري چيست و چگونه مي‌توان آن را طراحي كرد؟


شما قبل از آن كه بتوانيد به يوزرها خويش ياري فرماييد و يا اين كه تجربه آنها‌ را بهبود ببخشيد، بهتر ميباشد طراحي سايت در مشهد به فهم و شعور صحت از آن ها برسيد. مي بايست بدانيد استفاده كننده قبل از آغاز فعاليت با شما، هنگام شناخت با محصولتان و حتي بعداز به كارگيري از آن چه مسيري را طي كرده و در هر مرحله چه رمانتيك داشته ميباشد.

هميشه از خويش بپرسيد يوزرها چه‌گونه از كالا ما به كار گيري مي‌نمايند؟ هر طراح كالا مي بايست جوابي براي اين پرسش اصلي داشته باشد، براي جواب به‌اين پرسش، مايحتاج ميباشد طراحان از لحاظ استفاده كننده تمام مسير را به سمت هدفي كه از پيش رقم خورده، طي نمايند. براي اطمينان از اين‌كه استفاده كننده شايسته ترين تجربه ممكن را از مال شما به دست‌آورده، ما يحتاج ميباشد نقشه راهي از مهاجرت وي در جنس خويش ساخت فرمائيد.

امروزه نقشه هجرت مشتري از اقدامات مايحتاج و ضروري در سوي ارتقاء نرخ تبديل كسب و فعاليت، ارتقاء فروش، جذب مشتري و… ميباشد، تنها مايحتاج ميباشد به ادراك صحت از يوزرها خويش در‌اين مسير برسيد. به دنبال ميخواهيم شمارا با اين مسافرت و چگونگي پباده سازي آن آشنا كنيم با ما در‌اين مسافرت يار و همدم باشيد.


نقشه هجرت مشتري چه مي باشد؟
كلاً نقشه مسافرت مشتري مشتمل بر سناريوهاي مختلفي از طرز خوي و رابطه مخاطب با فرآورده و مارك شما ميباشد،‌ شما ميتوانيد نقشه مهاجرت خويش را با صورت‌ها و فرم‌هاي مختلفي نشان دهيد ولي در حيث داشته باشيد مجموع مراحلي كه مرحله به مرحله طي ميگردد تا مخاطب به مقصود متبوع شما رسد به يار احساسات، عمل‌ها و نقاط درد وي در هر مرحله مي بايست ذكر خواهد شد.

كلاً پروسه و فرايندهاي تعامل مخاطب با مال را درين نقشه نشان خوا هيم بخشيد. ديگر نبايد مانند زمانه قديم كسب و كاري را رويه انداخت و در انتظار گردهمايي تا ببينيم مشتريان چه طور با فرآورده ما رابطه برقرار مي‌نمايند، مي بايست قبل از استارت عمل و هدر دادن هزينه و مقطع، از آينده كسب و فعاليت خويش تا حدي آشنا شويم.

داده ها ما يحتاج در نقشه مهاجرت مشتري:
پرسونا: اكران داده ها بدون نقص از شخصي كه نماينده‌اي از جامعه هدفتان ميباشد. در تعريف‌و‌تمجيد پرسونا بايستي شخصي ذهني در حيث بگيريد كه در دنياي حقيقي وواقعي ميتواند نماينده‌ي مخاطبان كسب و عمل شما باشد كه با ياري آن مي توانيد به فهم صحت از يوزرها خويش برسيد.

احساسات: به صورت معمول فراز و نشيب‌هاي احساسات استفاده كننده در هنگام به كار گيري از فرآورده شما در‌اين قسمت ذكر ميگردد. (عصباني، خرسند، نااميد، كنجكاو و… )

نقاط تماس يا اين كه تعامل: كل نقاط تعامل و كارهايي كه سبب توليد رابطه مخاطب با شما مي گردد مي بايست درين نصيب در لحاظ گرفته خواهد شد. هرچه تعداد نقاط تماس شما بيشتر باشد،‌ پيچيدگي نقشه مسافرت مشتري شما بيشتر مي گردد. به‌دنبال بيشتر در امر اين قسمت توضيح داده ميشود.

شبكه‌ها: دربرگيرنده كل جاي ‌ها و يا اين كه نصيب‌هايي ميباشد كه ارتباطات و تعاملات مخاطب در آن‌جا انجام يافته ميباشد.

داده‌ها را توده‌آوري فرماييد.
عمل خويش را با اطلاعاتي كه از يوزرها داريد آغاز نمائيد. از منابع و ايده ها مجموعه خويش به كار گيري نمائيد.

از شايسته ترين نحوه‌هاي عده‌آوري داده ها مذاكره با يوزرها ميباشد.

در هنگام راي زني شما حتي با نگاه كردن مي توانيد داده ها متعددي از يوزرها به دست‌آوريد.

پس از انجام گفتگو‌ مي بايست نكات مايحتاج كه به شما نشان ميدهد يوزرها در طي استعمال از كالا چه مسيري را طي كرده‌اند و احساسات و عمل‌هاي آنان در‌اين مسير چه بوده ميباشد را استخراج نماييد.

در صورتي هنوز با چگونگي انجام گفتمان آشنا نيستيد ما در “نوشته‌علمي ​​چه‌گونه يك مذاكره غالب در پروسه پباده سازي مال داشته باشيم؟” تماما فرايند انجام گفت‌و‌گو پيروز را توضيح داده‌ايم كه در‌اين مسير به شما ياري فراواني خواهد كرد.

چنانچه در اكنون پباده سازي نقشه مهاجرت مشتري در يك اينترنت‌وبسايت ميباشيد از داده‌هاي گوگل آناليتيكس مثل نرخ كليك (click-through rate)، رديابي حادثه ها (event tracking)و… به كار گيري نماييد. همينطور ميتوانيد با مجموعه فروش و سرويس ها مشتريان خويش حرف نماييد و يا اين كه حتي گهگاه به مكان آنان با يوزرها خويش حرف فرمائيد. از هر روشي كه به شما در پباده سازي نقشه هجرت مشتري ياري مي‌نمايد استعمال نمائيد.

هشت گام براي تنظيم‌ي نقشه مهاجرت مشتري:
قبل از آغاز پباده سازي نقشه مهاجرت مشتري بايستي هدف ها كسب و فعاليت و محصولتان را با مجموعه خويش في مابين بگذاريد تا كليه بدانند مخاطب در‌اين مسير بايستي به سوي چه مقصدي جنبش نمايد، اين فعاليت به شما اين قابليت و امكان را ميدهد تا بتوانيد هدف ها كسب و فعاليت را با هدف ها يوزرها هم‌سو كرده و كليه به سمت يك مقصد تكان فرمائيد.

۱) گزينش محدوده
احتمالا هنگامي كه مقصود كسب و عمل خويش را معين كرده‌ايد همچنان مسير اساسي تكان براي شما گنگ و نا مفهوم ميباشد چون از بالا نظاره‌گر تمامي‌ي مسيرها مي باشيد و نمي‌دانيد از كدام منش مي بايست نقشه مسافرت مشتري خويش را ابتدا فرماييد. در پباده سازي نقشه هجرت مشتري مي بايست جزئييات همگي فرآيند و نصيب‌ها را سنجيده شود.

تلاش فرماييد خويش را در نقش استفاده كننده قرار داده و گام به گام فرايندها را طي نماييد. در حالتي كه بخواهيد تمامي روند را هم زمان پيش ببريد نمي‌توانيد فهم صدق از يوزرها خويش به دست‌آوريد بلكه مي بايست با گزينش محدوده و غرض در اولِ فعاليت، معلوم فرماييد و تازمانيكه جزئييات موردنياز در هر مرحله به صورت ظريف يافت نشده مرحله بعدي از عمل مقدمه نشود.

۲) تعريف و تمجيد پرسونا

استفاده كننده شما كه مي باشد؟
نقشه مسافرت مشتري مدام بر روي يك شخصيت تمركز مي‌نمايد.(شخصي كه تجربه مسافرت در‌اين مسير را دارااست.) پرسونا مدام بايستي بر پايه ي اطلاعاتي كه در خصوص جامعه مقصود خويش داريد تمجيد گردد، به همين برهان ميباشد كه در بالا مي بايست عمل را با پژوهش ها استفاده كننده استارت فرمائيد. داشتن داده ها مورد نياز در زمينه‌ي يوزرها بازدارنده از منحرف شدن ما درين مسير مي گردد و در غايت مي‌قدرت با اطمينان اذعان كرد مسير رقم خورده به طور كامل در سوي مسير كاربرانمان ميباشد.

كليه داده ها مورد نياز از جامعه مقصود خويش را توده‌آوري و آناليز فرماييد:

با يوزرها حقيقي و واقعي از جامعه غرض خويش گفتمان نمائيد.
سوال هاي گفتمان را از پيش فراهم فرماييد.
در انتها نتيجه ها راي زني با يوزرها را آناليز نماييد
۳) يادداشت نمايش و انتظارات يوزرها
نمايش وضعيتي را تعريف مي‌نمايد كه نقشه مهاجرت مي بايست به آن بپردازد، اين سناريوها ميتواند حقيقي و واقعي و يا اين كه صرفا يك پيش‌بيني باشد.

همينطور تمجيد انتظارات پرسونا در كنار اين سناريوها ياري متعددي به ما در پباده سازي محصولي به طور كامل كاربرپسند مي‌نمايد. احتمالا هنوز كاملا با نمايش و چگونگي تعريف و تمجيد آن آشنا نشده‌ايد به دنبال با يك نمونه تماما اين قضيه را شعور خواهيد كرد.

اينترنت نرم افزار چه مي‌باشد و چه تفاوتي با نرم افزار دارااست؟
ساعت ۳ عصر ميباشد و شخصي خسته از محل كارش خارج آمده از روش نرم‌افزار‌اي روي گوشي خويش ماشين كرايه اي پيشنهاد داده و توقع دارد كمتر از پنج دقيقه ماشين را اخذ نمايد.

نمونه روايت شده يك مثال بدون نقص نمايش از پرسوناي متبوع ميباشد. چرا‌كه شم استفاده كننده، انتظار وي از فرآورده و موقعيتش تماما گفته شده ميباشد.

۴) ساخت‌و‌ساز ليستي از نقاط تماس يا اين كه تعامل
نقاط تعامل به عبارتي جاي ‌هايي مي باشند كه يوزرها از روش آنان با جنس شما رابطه برقرار مي‌نمايند، نصيب‌هايي كه استفاده كننده با كليك كردن ويا لمس كردن آنان رابطه خويش را با شما استارت كرده و احتمالا يك گام به هدفتان مجاورت‌خيس گرديده باشد.

به عنوان مثال استفاده كننده از روش كانال‌هاي اجتماعي با شما آشنا گرديده و از به عبارتي نحوه رابطه خويش را استارت نموده است. در سود نقاط تماس مطلقا در اينترنت‌وب سايت و نرم افزار قرار ندارند، حتي پست الكرونيكي‌هاي بازاريابي، تبليغات و… نيز مي توانند نقاط تعامل مخاطب با شما باشند.

۵) در لحاظ به چنگ آوردن هدف ها استفاده كننده
چه چيز سبب ساز ميشود مخاطب با جنس شما رابطه برقرار نمايد؟
مخاطب براي حل چه مشكلي سمت جنس شما آمده‌ميباشد؟
چرا استفاده كننده از در ميان ديگر رقبا شما‌را گزينش مي‌نمايد؟
همگي اين‌ها سوالاتي ميباشد كه قبل از فراهم‌سازي كالا خويش مي بايست به آنان جواب دهيد، پاسخ هر يك از اين سوال هاي شما‌را به اهدافي كه در لحاظ داريد مجاورت‌خيس مي‌نمايد.

با يافتن هدف ها و اشتباهات استفاده كننده و نقاط تمايز خويش از ساير رقبا مي توانيد از آينده مال خويش اطمينان نتايج فرماييد و اين عمل سبب ساز ميگردد يوزرها بيشتري به شما اعتماد نمايند چون ميدانند مال شما مشكلي از اشتباهات آن ها را برطرف خواهد كرد.

 


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۱۱:۱۰ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

تگ‌ هاي سايت دوزبانه و چند زبانه

تگ‌ هاي وب سايت دوزبانه و يكسري زبانه
براي اينكه محتواي وبسايت هاي دوزبانه در گويش فارسي، با صفحه هاي شبيه در گويش هاي ديگر سايتشان طراحي سايت در مشهد  تحت عنوان محتواي تكراري شناخته نشود و همچنين وب سايت آنان به وسيله گوگل به مخاطبان هركشور با لهجه اختصاصي خودشان نشان داده گردد، نياز به استعمال از متا تگ هاي وب سايت دو زبانه ميباشد. اين متا تگ ها از خواص هايي زيرا hreflang براي نشان دادن گويش خويش به موتور كاوش به كارگيري ميكنند.

تگ اپن گراف چه ميباشد؟
در حالتي‌كه تا به اكنون پيوند برگه از يك وبسايت را در يك كدام از شبكه‌هاي‌عمومي يا اين كه پيامرسان ها مانند تلگرام ارسال كرده باشيد، چشم ايد كه قسمتي از محتواي آن شيت مانند توضيحات، تصوير شاخص و تيتر آن در به عبارتي كانال اجتماعي به شما و كاربراني كه پيوند را با آن‌ها به اشتراك گذارده ايد نمايش داده ميشود.

عامل اين مسئله استعمال از متا تگ يا اين كه تگ هاي اپن گراف ميباشد.

اين تگ ها كه در سال 2010 بوسيله كمپاني فيسبوك معرفي شدند، براي نشان دادن بهتر محتواي تارنما ها در شبكه‌هاي‌اجتماعي به كارگيري مي گردند و بر روي ارتقا ux وبسايت در اشتراك گذاري صفحه ها متعدد تأثير بسزايي دارااست.

تگ هاي open graph را ميتوان در بخش head وبسايت ها و با عبارت property پيدا كرد. به عنوان مثال مقاديري كه در تگ هاي اپن گراف به كار گيري مي شود، مقدار article ميباشد كه نشان دهنده نوع محتواي اشتراك گذاري شده‌است (نوشته ي علمي). همين قضيه سبب ساز مي گردد تا بعضي بدين تگ ها، اسم تگ article را نسبت دهند البته به طور كلي به كار گيري از واژه و كلمه article براي معرفي تگ هاي اپن گراف كار اشتباهي ميباشد.

در نوشته ي علمي اي به طور جامع به فراگيري به كارگيري از تگ هاي open graph پرداختيم، سفارش مي‌كنيم اين مقاله را از اينجا مظالعه نماييد .

صحبت پايان:
به كارگيري از تگ هاي متا در هر وب سايت يك دستور موردنياز و ضروري ميباشد. در شرايطي كه وبسايت شما با به كار گيري از وردپرس تاسيس شده است نياز به نگراني وجود ندارد چون اكثر اوقات متا تگ ها در وردپرس به طور پيش فرض وجود دارا هستند. ولي در حالتي‌كه از cms هاي منحصر استعمال مي‌كنيد، بايستي مطلقا مطمئن گرديد كه‌اين تگ ها در همگي صفحه هاي وب سايت شما وجود دارا‌هستند. اميد‌است‌ اين نوشته‌علمي براي شما اثرگذار بوده باشد.


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۱:۴۵ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

طراحي وب سايت پزشكان و كلينيك هاي درماني


تجهيزات ويژه وب سايت هاي پزشكي چه است رعايت اصول بهينه سازي و seo وب سايت براي گوگل، مهم ترين مورد اي ميباشد كه بايستي در ساخت وب سايت پزشكي چه است رعايت خواهد شد. طراحي سايت در مشهد  به دليل آنكه با استعمال از اين خصوصيت، وبسايت به وسيله مشتريان و متقاضي ها چشم شود. اعتنا داشته باشيد كه حدود 80 درصد بازديد كنندگان وبسايت ها از روش موتور جستجو گر گوگل به وب سايت ها وارد خواهند شد. پس يك وبسايت باصرفه گرديده براي گوگل مهم‌ترين خصوصيت جانبي ميباشد كه يك وبسايت مي بايست دارا باشد.

معرفي دكتر يا اين كه مطب يا اين كه كلينيك
ارائه ي سرويس ها و تخصص ها به بازديد كنندگان تارنما، جستن درخواست كنندگان و بيماران، رابطه با بيماران از روش سوال و جواب ها و نظردهي، اكران داده ها تماس به يوزرها و بيماران، اكران محيط و جاي مطب يا اين كه كلينيك به طور تور مجازي و … مثلا اهدافي ميباشد مي قدرت با پباده سازي سايت پزشكي و مختصص پزشكان و كلينيك هاي درماني به آن رسيد.

با به كار گيري از يك پباده سازي وب سايت پزشكي كار كشته مي قدرت مستقل از ارائه ي سرويس ها به مشتريان و بيماران پيشين، متقاصيان جديدي نيز پيدا نمود. اين فعاليت با استعمال از ارتقاي سكو ي وب سايت در عبارات كليدي در موتور كاوش گر گوگل انجام مي پذيرد.

تارنما پزشكي چه مي‌باشد

راضي نگه داشتن
مشتريان و بيماران ديرين يك كدام از مواقعي ميباشد كه بوسيله ساخت وب سايت مي شود به آن رسيد. با داشتن سيستم رزرواسيون آنلاين، يوزرها مي‌توانند سواي مراجعه به مطب يا اين كه كلينيك، از قابليت و امكان گزينش وقت پيشين فايده مند شوند.

امروزه طراحي وب منحصر و ساخت سايت پزشكي ، طراحي وب پزشكان و طراحي وب پزشكي و ساخت وب سايت مركزها درماني جدا براي پزشكان و مركزها درماني داراي اعتبار ترين و بهترين نوع حضور پزشك معالج در كانال اجتماعي ميباشد . در واقع سايت يك دكتر معالج مانند يك مطب مجازي ميباشد كه دكتر مي‌تواند به وسيله آن با بيماران در رابطه باشد و يا اين كه اطلاعاتي را در قالب نوشته‌ي‌علمي، تصوير، ويديو و مقاله براي اطلاع مردم قرار دهد و رابطه موثرتر و مجاورت تري با بيماران داشته باشد . آيا مايليد مجموع تخصص ها و مهارت هايي كه در دانش پزشكي دارا مي‌باشيد به اطلاع يوزرها تارنما و بيماران برسانيد تا با اطمينان بيشتري به شما مراجعه نمايند؟

هر وبسايت پزشكي قادر است خدماتي براي مثال مورد ها ذيل را به بازديدكنندگان خويش ارائه دهد:
1_ معرفي دكتر
2_ مقاله‌ها
3_ درمان از راه و روش بدور
4_ سئوالات رايج پزشكي
5_ قابليت رزرواسيون و معين نمودن مدت قرار با دكتر معالج يا اين كه انتخاب وقت در كلينيك در تارنما
6_ قسمت تور مجازي و اكران 3 بعدي مطب و يا اين كه كلينيك و يا اين كه اكران 360 جايگاه از مطب و امكانات
7_ قابليت داشتن خزانه كتب و مجلات پزشكي
8_ اكران محل مطب يا اين كه كلينيك در نقشه ي گوگل
9_ نصيب معرفي سرويس ها و تخصص هاي كلينيك و يا اين كه پزشك معالج
10_ در حيث دريافت كردن نصيب خبر ها و مقاله‌ها با تثبيت بي غايت خبر و نوشته‌علمي در ساخت سايت

نكته قابل توجه
طراحي وب پزشكي چه ميباشد در‌حالتي كه ميخواهيد حيث بيماران را به خويش جلب كنيد و شناخته گرديد، مي‌توانيد با طراحي وب پزشكي به راحتي اين كار را انجام دهيد و با صرف هزينه اي خير چندان زياد، در مقابل ديگر منش هاي هزينه بر مانند چاپ بروشور و تبليغ در خبر نامه هاي كثير الانتشار، خويش را به اكثريت عموم معرفي كنيد.


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۵۸:۰۰ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

آموزش طراحي سايت براي مبتدي ها | طراحي وب سايت


3 نكته حائض اهميت براي ساخت سايت
قبل از آغاز به پباده سازي مورد نياز ميباشد بايدها و نبايدهاي عمل با پلتفرم انتخابي خودتان را بدانيد. طراحي سايت در مشهد  به‌طوركلي، پباده سازي نرم‌افزار ‌هاي گوشي در سيستم ‌ادله ‌هاي گوناگون مشابهت‌ هايي داراست مثل:

بر طبق مقصود پباده سازي فرمائيد.
حتي‌الامكان معمولي باشد. (هرقدر بيشتر بهتر)
جريان كاري را نگهداري نماييد.
خوانايي اصلي ميباشد.
به پلتفرم احترام بگذاريد.
خبر خوب اين ميباشد: موردنياز وجود ندارد براي اينكه بدانيد چه چيزي قابل‌قبول ميباشد به حدسيات اكتفا نماييد. اپل و اندرويد گروه ‌اي از ارشادوراهنمايي هايي را دارا هستند كه مي توانيد قبل از آغاز فعاليت (و هم ‌دوران با پباده سازي) آن ‌ها را به ‌طور اجمالي نظارت نمائيد:

1- وايرفريم و جريان كاري برنامه
از ابزار پباده سازي وايرفريم به كارگيري فرماييد كه مختص اين عمل ميباشد يا اين كه به مداد و شيت روي بياوريد. قبل از پباده سازي ظواهر و كليت يك نرم افزار ضروري ميباشد روي ساختار آن عمل فرماييد.

در‌اين مرحله ميباشد كه وايرفريم وارد بازي مي ‌خواهد شد. وايرفريم به شما امداد مي ‌نمايد بفهميد يوزرها چه‌گونه در اپ شما مسيريابي كرده و از آن به كار گيري مي‌نمايند.

2- سبك ‌هاي آزمايشي و مثال ‌هاي اول
دوران آن رسيده تا وايرفريم‌ هاي خويش را عملي نماييد. زماني با وايرفريم ‌هايتان فعاليت كرديد و آنان را با مجموعه اپ‌ نويسي و /يا اين كه مشتري خويش به اشتراك گذاشتيد و تأييد پاياني گرفتيد، برهه زماني آن ميباشد تا يك سري سبك آزمايشي و مثال اول صحيح فرمائيد.

3- ارجاع براي نرم افزار ‌نويسي
طراحان همينطور مسئول انتقال صحيح المان ‌هاي پباده سازي‌گرديده و اجزاء بصري به نرم افزار ‌نويسان مي‌باشند. چيزهايي مثل آيكون ‌ها، پس ‌قضيه ‌ها، لوگوها و حتي خودكار ‌ها (فونت‌ ها)، كليه جزو چيزهايي ميباشند كه طراح مي بايست به نرم افزار‌ نويس بدهد.

مزاياي ساخت وب سايت
قبل از اينكه به يادگرفتن طراحي وب بپردازيم، بهتر ميباشد كه با مزاياي ساخت وب سايت آشنا گرديد. آشنايي اين مزايا به شما ياري مي ‌نمايد، تا تصيميم بدون شوخي ‌تري براي ساخت وب سايت بگيريد.

اينترنت ‌تارنما مدام گشوده ميباشد و توليدات يا اين كه سرويس ها را در مشت يوزرها قرار مي‌ دهد.
موتورهاي كاوش مانند گوگل، ياهو و … سواي هزينه ‌اي براي اينترنت‌ وبسايت شما بازاريابي مي‌ نمايند.
با منفعت‌ گيري از اصول بهينه سازي و نكات مرتبط با وبسايت مي ‌قدرت به درآمد قابل توجهي از روش وبسايت رسيد.
از روش اينترنت ‌وبسايت مي ‌اقتدار مرزهاي تجارت خويش را بسط اعطا كرد و با اشخاص بيشتري در سراسر مرزو بوم و عالم رابطه برقرار كرد.
با به كار گيري از اينترنت ‌تارنما مي ‌قدرت به سوالهاي مشتريان جواب بخشيد و در اتلاف وقتي كه صرف پاسخگويي حضوري به مشتريان مي ‌گردد، دوري كرد.
هزينه ساخت و ساز اينترنت ‌وبسايت نسبتا نادر ميباشد و در عوض آن نيازي وجود ندارد كه هزينه‌ا ي بابت آب، گاز، كارمندها و … بپردازيد. (شما مي ‌توانيد به تنهايي يك وب سايت را بچرخانيد.)
حدود يك ‌سوم عموم عالم از وب استعمال مي‌ نمايند. تبليغات از روش اينترنت ‌وبسايت نسبت به بقيه رسانه ‌ها مانند تلويزيون، بيلبوردها و … به مراتب ارزان ‌خيس و مؤثرتر ميباشد.
ابزارهاي اساسي براي يادگرفتن طراحي سايت
براي ساخت و ساز هر سايتي نياز به استعمال از ابزارهايي ميباشد. اپ‌ ها و ابزارهاي اكثري براي ساخت وب سايت وجود دارا هستند، كه در اينجا اصلي ‌ترين و پركابردترين آنان‌را تيتر مي ‌كنيم:

Firebug
Firebug بر روي مرورگر فايرفاكس به طور مجاني قابل نصب ميباشد. بوسيله اين ابزار مي‌توانيد كل اشتباهات و خطاهاي اينترنت ‌وبسايت را پيدا كرده و آن گاه رفع نمود.

مهم‌ترين كاربردهاي Firebug

يك جستجو گر عالي، به خواسته جستن اسم و گزينشگرهاي قسمت خاصي از صفحه هاي اينترنت
دارنده سيستم خطاياب جاوا اسكريپت و … براي مشاهده متغيرها و طريق اكران اجراي كدها
دارنده ابزارهاي بازنويسي CSS به مراد چك كدها
Dreamweaver
اين نوع ابزار منحصربه‌فرد اپ ‌نويسي اينترنت ‌تارنما ميباشد و با سيستم دليل هاي Mac و Windows تماماً هماهنگ ميباشد. در پي بعضي از اصلي ‌ترين كاربردهاي آن را تيتر مي ‌كنيم.

مهمترين كاربردهاي Dreamweaver

بسيار كارا و تخصصي
پشتيباني و توسعه و گسترش صفحه هاي پويا
قابليت و امكان پشتيباني از تايپ فارسي
امكان دستكاري آنلاين صفحه هاي اينترنت
قابليت و امكان شناسايي كدهاي نوشته‌ گرديده
پباده سازي و بازنويسي همگي صفحه هاي اينترنت
پشتيباني و پباده سازي صفحه ها بر اساس CSS
قابليت و امكان آپلود صفحه ها بر روي هاست و سرور
سازش با اپليكيشن Adobe Photoshop
Adobe Photoshop
اپليكيشن فتوشاپ يك كدام از پركاربردترين قابل انعطاف افزارها براي دستكاري تصاوير ميباشد. طراحان اينترنت با به كارگيري از اين اپليكيشن مي ‌توانند طرح هاي گرافيكي متبوع خويش را تخت گاز مهيا نمايند.

مهمترين كاربردهاي Adobe Photoshop

ادغام تصاوير با همديگر
اديت تصاوير به طور فن ‌اي
تصحيح و بهبود رنگ‌ بندي تصاوير
گذاشتن افكت‌ هاي متفاوت بر روي تصاوير
Adobe Brackets
Adobe Brackets براي مدير كدهاي HTML، CSS و JavaScript پباده سازي شده‌است.

كاربردهاي Adobe Brackets

دارنده امكان پيشنمايش زنده ميباشد. اين امكان به يوزرها امداد مي ‌نمايد به راحتي خروجي عمل خويش را به طور زنده بر روي مرورگر كروم مشاهده نمايند.
امكان Quick Edit داراست، تا هنگامي شما در اكنون كد نويسي در يك فولدر html ميباشيد، بتوانيد كدهاي css مرتبط با اين پوشه را در به عبارتي فولدر html بازنويسي فرماييد.
دارنده امكان كامل شدن اتومات كد ميباشد، زماني شما استارت به كدنويسي مي ‌نماييد، مي‌ توانيد با يك كليك معمولي كدها را كامل شدن فرماييد.
ويرايشگر HTML
اين اپليكيشن براي اديت و دستكاري فولدر‌هاي HTML به فعاليت مي رود. بيشتر نرم افزار‌ نويس ‌ها علارغم اينكه رغبت دارا‌هستند شخصاً كدهاي HTML را بنويسند، ولي از ويرايشگر HTML هم استعمال مي ‌نمايند. در‌حالتي كه در اولِ خط مش يادگرفتن طراحي وب سايت ميباشيد، مي ‌توانيد از اين ويرايشگرهاي HTML به كارگيري نماييد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۴۳:۳۳ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

طراحي وب سايت چيست


تارنما چه مي باشد؟ |طراحي سايت|ساخت سايت ارزان|طراحي سايت ماهر

تاريخچه ساخت سايت:
مجموعه برنرز لي، اختراع كننده اينترنت، با برپايي يك طراحي سايت در مشهد وبسايت اينترنت در اوت ۱۹۹۱، اسم خويش را تحت عنوان اوليه توليدكنندهٔ اينترنت در تاريخ نگاشت. وي در اوليه اينترنت سايتش، از اَبَرمتن و پيوندي براي پست الكرونيكي (پست الكترونيك) استعمال كرده بود.

ابتدا، سايت‌ها با كُدهاي بي آلايش HTML نوشته مي‌شدند، سيرتكامل‌اي از لهجه نماد‌گذاري كه ساختار معمولي‌اي به اينترنت گاه‌ها مي‌اعطا كرد، دربرگيرنده سرتيتر و گزاره، و بضاعت لينك و پيوند دادن به نشاني‌هاي ديگر از روش ابرپيوند. در مقايسه با نحوه‌هاي ديگر، اين شيوه نو و متفاوتي بود كه يوزرها به آساني مي‌توانستند با يك مرورگر، ورقه‌هاي گره خورده را بگشايند.

با پيشرفت اينترنت و هنر پباده سازي آن، لهجه كُد نويسي اش، اَبَرمتن يا اين كه اچ تي ام ال، پيچيده خيس و پرانعطاف خيس شد. ابزاري مانند جدول‌ها كه بيشتر براي اكران نمودارهاي داده‌اي بودند، بزودي گزينه به كارگيري اشتباه، براي دكوراسيون‌هاي نهفته در ورقه‌هاي اينترنت قرار گرفتند. با پيدايش الگوهاي آبشاري اينترنت يا اين كه «CSS»، نحوه خطا پباده سازي با جدول‌هاي مخفي در شيت از گردونه بيرون، و بجاي آن استعمال مطلوب از لهجه كمكي «CSS» جايگزين شد.

فناوري‌هاي يك پارچه سازي مقر داده (Database)، مانند گويش‌هاي كُدنويسي سمت سرور (Server-Side Scripting) مانند CGI، PHP، ASP. NET، ASP، JSP و ColdFusion، و استانداردهاي پباده سازي امروزي با الگوها (CSS)، ساختار وبسايت‌ها را گشوده هم تغيير‌و تحول داده و آنرا توسعه يافته خيس كرده‌اند.

همينطور با داخل شدن نگاره‌هاي جاندار و فناوري‌هاي پويانمايي به برگه‌ها، مانند فلَش (Flash)، فيس اينترنت بيشتر از پيش تغيير تحول كرد و توانمندي‌هاي نو به سازندگان رسانه و طراح‌هاي اينترنت داده شد.
درپي به صورت مختصر توضيحاتي در پباده سازي وب سايت و پباده سازي پرتال درباره ي مسائل مرتبط با وبسايت ارائه خوا هيم بخشيد:

الف – فرآيند ساخت وب سايت
1.تعيين اسم مطلوب براي وبسايت
2. تثبيت دامنه (اسم وب سايت) در كانال جهاني وب
3.پباده سازي اپليكيشن و گرافيك وب سايت
4. خريد دور و بر ( هاست)
5.قراردادن اپليكيشن تارنما پباده سازي گرديده بر روي فضاي خريداري گرديده و بهره برداري تارنما


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۲۹:۵۲ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

آموزش زبان HTML و يك پروژه كوچك براي تمرين


درحال حاضر كه با مفاهيم نخستين اينترنت و لهجه HTML آشنا شديد، بهتر ميباشد طراحي سايت در مشهد دست به كد گرديده و او‌لين ورقه اينترنت خويش را با به كار گيري از HTML پباده سازي فرمائيد. اما قرار وجود ندارد تبديل به يك كارشناس HTML گرديد، تنها يكسري تگ بي آلايش را نظارت ميكنيم تا بفهميد HTML در دنياي حقيقي و واقعي چطور فعاليت مي‌نمايد. براي آغاز فعاليت يك ويرايشگر كد را گشوده فرماييد تا كدهاي HTML را در آن وارد فرماييد. شايد براي شما پرسش گردد كه در چه محيطي مي‌قدرت كدهاي HTML را نوشت و رويت كرد؟

در حالتي‌كه از ويندوز به كار گيري مي كنيد، اپليكيشن notepad براي اين خواسته در دسترس شما خواهد بود. ويرايشگرهاي كد بسيار متعددي وجود دارا‌هستند كه از اين گويش پشتيباني كرده و يك اطراف كدنويسي HTML به اكانت مي آيند. به عنوان مثال Adobe Dreamweaver يا اين كه Jetbrain PHPMystorm كه جزء دوستداشتني‌ترين ويرايشگرهاي كد در طراحي سايت مي باشند. در صورتي‌كه با ابزارهاي اپ نويسي و طراحي وب شناخت نداريد، مطالعه مقاله تحت را از دست ندهيد.

بيشتر بدانيد : شايسته ترين IDE براي ساخت سايت و اپ نويسي
هر كاغذ اي كه با HTML توليد ميگردد، دارنده ساختاري مشخص و معلوم و منظم ميباشد. چند از تگ‌ها در مجموع اين صفحه ها تكرار مي گردند كه در واقعيت مي‌قدرت آنان‌را تگ‌هاي جدانشدني هر مدرك HTML دانست. تگ‌هاي اساسي در كل صفحه ها اينترنت عبارتند از:

doctype html : اين تگ به مرورگر مي گويد كه ما از كدام ورژن HTML به كار گيري مي كنيم.
تگ HTML : كل تگ‌هاي HTML بايستي باطن اين تگ قرار بگيرند تا تحت عنوان گويش HTML شناخته شوند.
تگ head : اين تگ تحت عنوان مغز متفكر صفحه هاي اينترنت شناخته مي‌گردد و كارهايي مثل تعامل با موتور كاوش، تعامل با فولدر‌هاي CSS و جاوااسكريپت، تيتر شيت، توضيحات شيت و غيره را به عهده دارااست.
تگ body : مهم ترين تگ HTML ميباشد. كل عناصري كه مرتبط با ظواهر كاغذ مي‌باشند مي بايست در‌اين تگ قرار بگيرند. در غير اينصورت اكران داده نميشوند.
براي فهم و شعور ساختار يك گواهي HTML كدهاي ذيل را با تمركز تحليل نماييد :

 

 

 

 


مقداري پيشين‌خيس در رابطه تگ‌ها كلام كرديم و هم اكنون مي خواهيم به طور عملي از اين تگ‌هاي HTML به كار گيري مي كنيم. هر تگي كه گشوده ميكنيم با آرم / بسته مي شود. پس تا اينجا، فعاليت پيچيده‌اي انجام نداده و تنها سه تگ HTML و head و body را گشوده كرده و مجدد بسته‌ايم. doctype از آن دسته تگ‌ها ميباشد كه نياز به مسدود شدن ندارد و صرفا كافي ميباشد در اولِ مدرك HTML مصرف شود.

درحال حاضر كافي ميباشد كدهايي را بنويسيم كه خروجي ظاهري داشته تا بتوانيم خروجي كارمان را ببينيم. ميخواهيم در كاغذ خويش تيتر، يك تصوير و در پايان يك گزاره نشان دهيم. كدها را بايستي باطن تگ body در اختيار بگذاريم. براي نشان دادن عنا وين در شيت اينترنت، از تگ‌هاي H به كارگيري مي كنيم. همينقدر بدانيد كه شش تگ h وجود دارا‌هستند و بر پايه ي اهميت و اندازه از اعداد 1 تا 6 تقسيم ميگردند. به عنوان مثال ما درين قسمت از تگ H2 به كارگيري كنيم:

- مرجع تخصصي يادگرفتن اپليكيشن نويسي و طراحي سايت

درحال حاضر براي نشان دادن تصوير مدنظرمان از تگ img استعمال مي كنيم. اين تگ مخفف واژه و كلمه image به معناي تصوير ميباشد. پس براي قرار دادن تصوير كد پايين را مي‌نويسيم :

 


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۵۸:۵۱ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

نكات مهم در طراحي سايت

۶ – سرعت وبسايت را بالا ببريد :
يك قسمت بسيار اصلي هم در ساخت طراحي سايت در مشهد  و هم در نصيب با صرفه‌سازي و seo وب سايت مرتبط با سرعت وبسايت ميباشد. قسمت شالوده و مهم در سرعت وبسايت به گزينش هاست مطلوب و آن‌گاه به كارگيري از كانال‌هاي توزيع محتوا يا اين كه CDN ميباشد.

بعداز اين پروسه بقيه مسائل مربوط به نوع طراحي وب و نرم افزار نويسي آن ميباشد كه مطلقا بايستي رعايت نمائيد. در غير اين شكل هر چقدر مطالب موءثر و كاربردي ارائه كنيد ولي وبسايت كندي داشته باشيد سكو خير و خوبي در حاصل جست‌وجو نخواهيد داشت. سرعت تارنما جز نكات بسيار اساسي ميباشد كه مدام مي بايست در حيث قرار گرفته گردد.

رعايت موارد ذيل به هنگام طراحي وب سايت به شما در ارتقاء سرعت وبسايت امداد خواهد كرد :

به كار گيري دست‌كم از Java و CSS :
در صورتي‌كه نياز داريد در وبسايت خويش از كدهاي جاوا به كار گيري نماييد تلاش فرماييد اين كدها را به انتهاي صفحه هاي تارنما منتقل نماييد تا در هنگام بار گذاري شدن سبب سنگين شدن وبسايت نشود.

همينطور در تايپ كردن CSS ها كوشش فرماييد كليه متغير‌ها را در يك يا اين كه دو فولدر قرار دهيد و از ساختن يك سري پوشه CSS در نصيب‌هاي گوناگون وب سايت خودداري كنيد. چون سبب كندي بيش تر از حد وبسايت شود.

استعمال استاندارد از چندرسانه اي :
از تصاوير و حتي ويديو براي پر‌نور‌خيس كردن زمينه و انتقال بهتر مقاله به استفاده كننده استعمال ميشود. البته اين استعمال بايستي در توا‌ن استاندارد باشد. در صورتي از كليپ در مقاله ها خويش استعمال مي كنيد عملكرد نماييد وسعت قابل قبولي داشته باشد تا سريع‌خيس بارگذاري خواهد شد. همينطور تصاوير تارنما را تا جايي كه مي توانيد نادر وسعت فرماييد.

عملكرد نماييد مولتي مدياي مصرف شده را بر روي هاست خويش قرار دهيد و به منابع فرنگي لينك و پيوند ندهيد. از جمله شما در نوشته‌علمي خويش تصويري قرار داده‌ايد ولي آن تصوير روي هاست ديگري قراردارد و شما صرفا آن را در وبسايت خويش لينك و پيوند نموده ايد.

پس هر توشه كاربري بخواهد آن نوشته‌ي علمي را مطالعه نمايد مي بايست فولدر تصوير از وب سايت ديگري لود خواهد شد. در‌صورتي‌كه آن وبسايت بيرون از دسترس باشد مرورگر مقطع متعددي را براي بار گذاري كردن تصوير صرف مي‌نمايد كه سود آن كاهش چشمگير سرعت وب سايت شماست. به همين استدلال عملكرد نماييد مدام همگي مطالب و پوشه‌هاي وب سايت را به هنگام ساخت وب سايت بر روي هاست خويش ميزباني نمائيد.

۷ – وبسايت عكس العمل گرا پباده سازي فرماييد :


روز آپ ديت بر تعداد كاربراني كه از روش تلفن هوشمند اينترنت گردي مي‌نمايند افزوده ميشود. پس پباده سازي سايتي برنده ميباشد كه بر روي كليه دستگاه‌ها قابل اكران باشد. هم اكنون اين دستگاه يك گوشي باشد يا اين كه تبلت و حتي يك تلويزيون هوشمند. وب سايت شما بايستي عكس العمل گرا بوده و خودش را با هر سايز ورقه اكران هماهنگ نمايد.

منو‌ها و تصاوير وب سايت هم بايستي در دستگاه‌هاي گوناگون فارغ از اختلال قابل اكران بوده و مخاطب براي پيمايش وب سايت نيازي به اسكرول كردن در سمت و سوي‌هاي متعدد نداشته باشد. اندازه فونت هم بايستي در تلفن‌هاي ياور درشت‌خيس باشد تا قابليت و امكان خوانا بودن را از دست ندهد.


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۴۹:۳۸ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

نكات مهم در طراحي سايت

۶ – سرعت وبسايت را بالا ببريد :
يك قسمت بسيار اصلي هم در ساخت طراحي سايت در مشهد  و هم در نصيب با صرفه‌سازي و seo وب سايت مرتبط با سرعت وبسايت ميباشد. قسمت شالوده و مهم در سرعت وبسايت به گزينش هاست مطلوب و آن‌گاه به كارگيري از كانال‌هاي توزيع محتوا يا اين كه CDN ميباشد.

بعداز اين پروسه بقيه مسائل مربوط به نوع طراحي وب و نرم افزار نويسي آن ميباشد كه مطلقا بايستي رعايت نمائيد. در غير اين شكل هر چقدر مطالب موءثر و كاربردي ارائه كنيد ولي وبسايت كندي داشته باشيد سكو خير و خوبي در حاصل جست‌وجو نخواهيد داشت. سرعت تارنما جز نكات بسيار اساسي ميباشد كه مدام مي بايست در حيث قرار گرفته گردد.

رعايت موارد ذيل به هنگام طراحي وب سايت به شما در ارتقاء سرعت وبسايت امداد خواهد كرد :

به كار گيري دست‌كم از Java و CSS :
در صورتي‌كه نياز داريد در وبسايت خويش از كدهاي جاوا به كار گيري نماييد تلاش فرماييد اين كدها را به انتهاي صفحه هاي تارنما منتقل نماييد تا در هنگام بار گذاري شدن سبب سنگين شدن وبسايت نشود.

همينطور در تايپ كردن CSS ها كوشش فرماييد كليه متغير‌ها را در يك يا اين كه دو فولدر قرار دهيد و از ساختن يك سري پوشه CSS در نصيب‌هاي گوناگون وب سايت خودداري كنيد. چون سبب كندي بيش تر از حد وبسايت شود.

استعمال استاندارد از چندرسانه اي :
از تصاوير و حتي ويديو براي پر‌نور‌خيس كردن زمينه و انتقال بهتر مقاله به استفاده كننده استعمال ميشود. البته اين استعمال بايستي در توا‌ن استاندارد باشد. در صورتي از كليپ در مقاله ها خويش استعمال مي كنيد عملكرد نماييد وسعت قابل قبولي داشته باشد تا سريع‌خيس بارگذاري خواهد شد. همينطور تصاوير تارنما را تا جايي كه مي توانيد نادر وسعت فرماييد.

عملكرد نماييد مولتي مدياي مصرف شده را بر روي هاست خويش قرار دهيد و به منابع فرنگي لينك و پيوند ندهيد. از جمله شما در نوشته‌علمي خويش تصويري قرار داده‌ايد ولي آن تصوير روي هاست ديگري قراردارد و شما صرفا آن را در وبسايت خويش لينك و پيوند نموده ايد.

پس هر توشه كاربري بخواهد آن نوشته‌ي علمي را مطالعه نمايد مي بايست فولدر تصوير از وب سايت ديگري لود خواهد شد. در‌صورتي‌كه آن وبسايت بيرون از دسترس باشد مرورگر مقطع متعددي را براي بار گذاري كردن تصوير صرف مي‌نمايد كه سود آن كاهش چشمگير سرعت وب سايت شماست. به همين استدلال عملكرد نماييد مدام همگي مطالب و پوشه‌هاي وب سايت را به هنگام ساخت وب سايت بر روي هاست خويش ميزباني نمائيد.

۷ – وبسايت عكس العمل گرا پباده سازي فرماييد :


روز آپ ديت بر تعداد كاربراني كه از روش تلفن هوشمند اينترنت گردي مي‌نمايند افزوده ميشود. پس پباده سازي سايتي برنده ميباشد كه بر روي كليه دستگاه‌ها قابل اكران باشد. هم اكنون اين دستگاه يك گوشي باشد يا اين كه تبلت و حتي يك تلويزيون هوشمند. وب سايت شما بايستي عكس العمل گرا بوده و خودش را با هر سايز ورقه اكران هماهنگ نمايد.

منو‌ها و تصاوير وب سايت هم بايستي در دستگاه‌هاي گوناگون فارغ از اختلال قابل اكران بوده و مخاطب براي پيمايش وب سايت نيازي به اسكرول كردن در سمت و سوي‌هاي متعدد نداشته باشد. اندازه فونت هم بايستي در تلفن‌هاي ياور درشت‌خيس باشد تا قابليت و امكان خوانا بودن را از دست ندهد.


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۴۹:۳۸ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

براي كسب درآمد از سايت چقدر بايد وقت بگذاريم؟


به لحاظ شما مدير يك وبسايت يا اين كه دكان اينترنتي عمل رنج ميباشد و وقت متعددي از شما ميگيرد؟ طراحي سايت در مشهد چرا اين پرسش را مطرح كردم؟ زيرا هنگامي در امر فعال‌سازي وب سايت يا اين كه دكان اينترنتي با برخي از دور و بري ها سخن ميكنم در پاسخ مي گويند كه وقت مازاد براي ايجاد و مدير وب سايت را نداريم. به عنوان مثال مدتي پيشين به يكي‌از دوستانم كه دكان كيف و كفش داشت توصيه كردم كه دكان اينترنتي شيوه بيندازد.

ولي در پاسخ بيان كرد كه مجموع ارتفاع روز در دكان ميباشد و فرصتي براي عمل با تارنما ندارد. يك‌سري دقيقه‌اي راجع به شغل هاي وب سايت اينترنتي و بازه زماني ما يحتاج براي انجام آن‌ توضيح دادم. بالاخره دوستم متوجه شد كه رئيس و رسيدگي به تارنما اينترنتي آن قدرها كه تامل مي كرد به برهه زماني متعددي نياز ندارد. درصورتي كه مي خواهيد بدانيد كه براي رئيس يك وبسايت اينترنتي چقدر بايستي برهه زماني صرف فرمائيد ادامه مقاله را مطلقا مطالعه نماييد.

وقت گذاشتن روي وبسايت، ارزشش را دارااست!
يكي مواقعي كه زياد مي بينم اين ميباشد كه خيلي‌ها پس از طراحي سايت اينترنتي آن را به اكنون خودش رها مي‌نمايند. جذاب اين جاست كه انتظار دارا‌هستند از وبسايت‌شان درآمد متعددي هم داشته باشند. البته حقيقت اين ميباشد كه درآمد وب سايت شما با وقتي كه صرف وب سايت‌تان ميكنيد ارتباط بدون واسطه داراست. يعني هر چقدر وقت بيشتري را به وبسايت خويش تخصيص دهيد، مشتريان وبسايت شما هم بيشتر مي شوند.

 

وبسايت اينترنتي مثل نوباوه‌اي كه نو متولد گرديده نياز به دقت و رسيدگي دارااست. هر چقدر بيشتر به وبسايت‌تان رسيدگي فرماييد و به آن اهميت بدهيد، وب سايت شما زودتر رويش مي‌نمايد و گسترده مي شود. او‌لين نكته‌اي كه بايستي به آن دقت نماييد اين ميباشد كه دكان اينترنتي مثل دكان وجود ندارد كه روي صندلي بنشينيد و براي شما مشتري بيايد. زماني مغازه اينترنتي فعال‌سازي مي كنيد بايستي سعي نماييد تا مشتري وارد وب سايت شما خواهد شد و از شما خريد نمايد. زيرا كسي خويش به خويش وارد وب سايت شما نمي شود.

يكي سوالاتي كه در ذهن خيلي از اشخاص وجود دارااست اين ميباشد كه آيا تارنما اينترنتي قيمت وقت گذاشتن را داراست؟ با‌يقين وقت طلاست و نبايد آن را بيهوده هدر اعطا كرد. ولي آيا كاركردن روي وبسايت و بازه گذاشتن براي آن وقت هدر دادن ميباشد؟ احتمالا شما هم مغازه‌هاي اينترنتي پهناور مثل ديجي مال را چشم‌ايد كه روزمره ميلياردها تومان درآمد دارا‌هستند. در نوشته‌علمي «درآمد يك دكان اينترنتي به طور تقريب چقدر ميباشد؟» درآمد دكان‌هاي اينترنتي را با بيان دو مثال حقيقي و واقعي ارزيابي كرده‌ايم.

يا اين كه حتي مغازه اينترنتي آمازون را در حيث بگيريد كه وسيع‌ترين و پردرآمدترين خرده فروشي آنلاين جهان به شمار مي‌رود. جف بزوس سال‌هاي متعددي از عمرش را صرف آمازون نموده است. به لحاظ شما شرايط كنوني از اين كه يكسري سال از عمرش را صرف مغازه اينترنتي خودش كرده منصرف شده‌است؟ مطمئنا در شرايطي كه اين عمل را نمي كرد شرايط فعلي ثروتمندترين شخص دنيا نبود.

جف بزوس براي ساخت‌و‌ساز آمازون از كارش استعفا بخشيد تا بتواند كل زمانش را براي دكان خودش بگذارد. پس شما هم چنانچه برهه زماني بگذاريد و به وبسايت خودتان برسيد قطعا فيض ميگيريد. در شرايطي كه همچنان راجع‌به فعال سازي وب سايت اينترنتي شك و ترديد داريد، مطلقا نوشته‌علمي «9 برهان قانع‌كننده براي كسب درآمد از وب» را مطالعه نماييد.


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۰۱:۱۱ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)

سرور مجازي يا VPS چيست؟

 مزاياي سرور مجازي يا اين كه VPS

سرور مجازي نسبت به هاست عملكرد و تجهيزات فردي‌سازي طراحي سايت در مشهد بيشتري داراست.

با استعمال از سرور مجازي دسترسي بيشتري به هارد و منابع سرور خواهيد داشت.

اين سرورها قابليت و امكان نصب سيستم ادله را دارا‌هستند. به عنوان مثال يك استفاده كننده قادر است با لينوكس عمل نمايد و مخاطب ديگر با ويندوز.

سطح امنيت سرورهاي مجازي بيشتر از هاست اشتراكي ميباشد.

معايب سرور مجازي يا اين كه VPS

هزينه استعمال از اين سرورها بيشتر از هاست اشتراكي ميباشد.

سرور مجازي به حيث امنيتي ميانگين به حساب مي‌آيد و به اندازه سرور مخصوص امن وجود ندارد.

در‌اين نوع سرور، هنوز هم براي به كارگيري از منابع محدوديت داريد.

با اين توضيحات تفاوت هاست و سرور معلوم شد. هم اكنون بايستي ببينيم كدام آيتم آيتم مطلوب‌تري ميباشد.

 


بيشتر بخوانيد :  هزينه پباده سازي تارنما با چه معيارهايي گزينش مي‌‌خواهد شد؟

هاست اشتراكي بهتر ميباشد يا اين كه سرور؟

 

 

 

خب، مي بايست بيان كنم اين مورد به تارنما شما بستگي دارااست و نمي‌اقتدار حكم قطعي بخشيد. هريك خصوصيت‌هاي خاص خويش را دارا‌هستند و براي نوع خاصي از وب سايت‌ها مطلوب‌خيس مي باشند.

 


چنانچه تارنما كوچكي داريد كه منابع متعددي مصرف نمي‌نمايد و ترافيك بالايي هم ندارد، استعمال از هاست اشتراكي به صرفه‌خيس خواهد بود.

در حالتي كه علم فني بالايي نداريد كه بتوانيد خطاها و مسائل سرور را حل نماييد، خريد اشتراك هاست آيتم بهتري ميباشد.

در حالتي‌كه اينترنت سايتي ميانگين با ميزان دارايي ميانگين و بيشتر از هزار مخاطب در روز داريد، سرور مجازي براي‌تان مطلوب‌خيس ميباشد.

در‌صورتي‌كه حد متوسطي از تجهيزات فردي‌سازي را ما يحتاج داريد و دارايي كلان هم نداريد، سرور مجازي آيتم قابل قبولي خواهد بود.

در حالتي كه سايتي عظيم با ترافيك زياد داريد، در‌صورتي‌كه به خاطر و حافظه موقت زياد نياز داريد، در صورتي‌كه داده‌هاي حساسي داريد كه بايستي امن نگه داشته شوند، در شرايطي‌كه سرعت لود تارنما براي‌تان بسيار اصلي ميباشد و اما چنانچه دارايي كافي داريد، سرور مخصوص شايسته ترين آيتم براي شما ميباشد.

سرور اهل ايران بهتر ميباشد يا اين كه فرنگي؟

اوليه از كليه بيان‌كنم كه سرور اهل ايران و فرنگي هريك خوب و بد دارا هستند! با فرض اين كه دو سرور خوب اهل ايران و فرنگي را مقايسه ميكنيم، در صورتي‌كه قسمت عمده يوزرها وبسايت‌تان در كشور‌ايران مي‌باشند، بهتر ميباشد سرور اهل ايران را تعيين نماييد.

 


هر چه سرور به حالت بازديدكنندگان مجاورت‌خيس باشد، سرعت بار گذاري وبسايت بيشتر مي گردد. به اين ترتيب با به كارگيري از سرور اهل ايران مي توانيد سرعت لود تارنما را تا يك سري برابر ارتقاء دهيد و همانطور كه مي دانيد اين سرعت نقش بخش اعظمي در seo و seo تارنما خواهد داشت.

با به كار گيري از سرور اهل ايران تعلق بي واسطه به نرخ ارز نخواهيد داشت و تغيير‌و تحول ارزش در لحظه واقعه نمي‌افتد.

با به كار گيري از سرور اهل ايران مورد نياز وجود ندارد نگران تحريم و از في مابين رفتن داده ها وب سايت‌تان گرديد.

در صورتيكه سرور در كشوري باشد كه ضابطه اسكن رايت را رعايت مي‌نمايد، در هنگام لود پوشه‌ها و قابل انعطاف‌افزارها مي بايست زمينه اسكن رايت را رعايت فرمائيد. در غير اين شكل ممكن ميباشد جريمه گرديد.

 


برچسب: طراحي سايت در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۲۰:۵۶ توسط:hesam موضوع: نظرات (0)